शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र (4th Paper)

लाेकसेवा अायाेगले शाखा अधिकृतकाे पाठ्यक्रममा सेवा सम्बन्धि चतुर्थ पत्रकाे व्यवस्था गरेकाे छ । लाेकसेवा तयारीले शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र सम्बन्धि पाठ्यक्रम र तत्त शिर्षक सँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गरेकाे छ।

शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र

शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र पाठयक्रम

खण्ड(क) सार्वजनिक व्यवस्थापनः

१.१ सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र
१.२ कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरुः निजामती सेवाको वर्गीकरण, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा,तलब सुविधा, उत्प्रेरणा, बृति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अवकाश
१.३ संगठनः अवधारणा, प्रकृति, प्रकार र संगठनात्मक विकास
१.४ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, पदसोपान, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, समन्वय, अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन
१.५ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम, आधारभुत संरचना, विशेषता, सुधारका प्रयास एवं चूनौतीहरु
१.६ व्यवस्थापन परीक्षण
१.७ व्यवसायिकता, अनुशासन र आचार–संहिता
१.८ नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरुको मूल्यांकन ः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन
१.९ सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृतिहरु
१.१० सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, अवसर तथा चुनौतीहरु

खण्ड(ख) राजश्व प्रशासनः

२.१ आर्थिक कार्यप्रणाली
२.२ राजस्वको अवधारणा र सिद्धान्त
कर र गैर कर राजस्व
२.३ सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको अवधारणा
२.४ नेपालमा कर प्रणालीः वर्तमान स्वरुप र कार्यान्यवनको अवस्था (मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, भंसार महसूल, स्थानीय कर तथा अन्य करहरु)
नेपालकाे कर नीति
२.५ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड
२.६ आर्थिक नीति, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति
२.७ वजेट चक्रः बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन
मध्यकालीन खर्च संरचना

खण्ड(ग) सरकारी अार्थिक काराेबारकाे लेखाङ्कन र प्रतिवेदनः

३.१ सरकारी आर्थिक कारोवार ः परिचय, विषेशता, कारोवार विश्लेषण, प्रारम्भिक लेखाङ्कन, खातामा प्रविष्टि र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था
३.२ दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोदभावीमा आधारित लेखा प्रणाली
३.३ खाता सूची Charts of Accounts, एकल खाता कोष TSA तथा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली RMIS सम्बन्धी जानकारी
३.४ सार्वजनिक सम्पती, जिन्सी तथा धरौटी लेखा
३.५ सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान र आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
३.६ सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

खण्ड(घ) लेखापरीक्षण प्रणाली

४.१ लेखापरीक्षणको परिचय, उद्देश्य, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्त
४.२ सरकारी तथा संगठित क्षेत्र लेखापरीक्षण–मान
४.३ बेरुजु र बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी व्यवस्था
४.४ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण
४.५ महालेखा परीक्षक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
४.६ लेखापरीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु ICAN, INTOSAI, ASOSAI

खण्ड(ङ) संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली

५.१ संघीय प्रणाली र नेपालमा संघियता
५.२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध
५.३ व्यवस्थापन कार्यविधि र कानून निर्माण प्रकृया
५.४ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तरसम्बन्ध
५.५ संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध
५.६ संसदीय पदाधिकारी, संसदीय दल र संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका
५.७ सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको भूमिका
५.८ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार
५.९ सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आचार–संहिता, अनुशासन, सदाचार र नैतिकता

लाेक सेवा अायाेग द्वारा निर्धारित राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्रकाे पाठयक्रम डाउनलाेड गर्न तथा नमुना प्रश्नपत्र हेर्नका निमित्त तलका बटमहरू प्रयाेग गर्नुहाेस।

Share

One thought on “शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र (4th Paper)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *