आ.व. ०७७/७८ काे बजेट का उद्धेश्य तथा प्राथमिकता

अर्थमन्त्रि खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नु हुदै (नेपाल बजेट 2077/78) बजेटका उद्धेश्य तथा प्राथमिकताहरू निम्नानुसार रहेकाे जानकारी दिनुभयाे

नेपालकाे संविधानले भाग १० मा आर्थिक कार्यप्रणाली काे व्यवस्था गदै धारा ११९ अनुसार प्रत्येक वर्षकाे ज्येष्ठ १५ गते संघीय संसदमा अागामि अा.व.काे लागि अाय र व्ययकाे विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकेा छ ।

(क) संक्रामक राेग लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने,

(ख) उपलब्ध साधन, स्राेत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने,

(ग) नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपुर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भुमिका बढाउने र

(घ) सामािजक, आर्थिक र भौतिक पूवार्धार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने।

बजेटका उद्धेश्य हासिल गर्न निर्धारण गरीएका क्षेत्रगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकताः

(क) कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोिखमबाट नागरिकलाई सरिक्षत राख्न र गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सवर्सलभु बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूवार्धार निमार्ण तथा स्तरोन् नती र स्वास्थ्य जनशत्ति विकास,

(ख) कोरोना भाइरस संक्रमणकाे रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला लाइ पुनस्थार्पना गर्दै कृषि, उद्याेग, पयर्टन, निमार्ण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनर्स्थापन,

(ग) नागरिकका लागि काम र रोजगारिका अवसर, खाद्य सरुक्षा, सुरक्षित अावास, सार्वकालिक सामािजक सुरक्षा र संरक्षण ,

(घ) विकासकाे शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष भित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कायार्न्वयन,

(ङ) गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिकाे विस्तार, आधारभुत खानेपानी लगायतका सामािजक, आर्थिक तथा भौतिक पूवार्धारको विकास तथा निमार्ण, र

(च) संघीयता कायार्न्वयन, गुणस्तरीय तथा पँहुचयुत्त सावर्जनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सदृढीकरण।

CONTRIBUTE HERE:
तपाँइका लेख, संकलित पाठ्यसामाग्रि तथा अन्ययन समाग्रिहरू हामिलाइ सम्प्रेषण गर्नुहाेस र उचित पारिश्रमिक पाउनुहाेस
SEND NOW

अघिल्लाे अार्थिक वर्षकाे नेपालकाे बजेटका प्राथमिकता / विशेषताहरूः
 • चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तार सहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण,
 • उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि,
 • गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन,
 • विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबर्द्धन, र
 • स्रोत-साधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य।

नेपालकाे बजेटका विशेषता सँग / उद्देश्य र प्राथमिकता सँग सम्बन्धित केहि External Links

 • नेपाल बजेट २०७७ कान्तिपुर कभरेज
 • नेपालकाे बजेट भाषण / Live in YouTube
 • नेपाल बजेट 2077/78
 • अा.व. ०७७/७८ काे बजेटका विशेषताहरू – राज खनाल / YouTube
 • नेपालका हाल सम्मका बजेटहरू – अर्थ मन्त्रालय
 • नेपालकाे बजेटका तथ्यहरू – लाेकसेवा तयारी

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *