चतुर्थ पत्रः नमुना प्रश्नपत्र सेट – ०१

चतुर्थ पत्रः नमुना प्रश्नपत्र

खण्ड क

 1. सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको केहो ? नयाँ सार्वजनिक शासकीय प्रवन्ध (NPG) का मुलभूत विशेषता तथा मान्यताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
 2. तलब सुविधा भनेको के हो ? तलब सुविधा निर्धारणका सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
 3. संगठन भनेको के हो ? संगठन गठनका मुख्य आधारहरु के के छन् ? नेपालमा संगठनात्मक विकासका वारेमा आफ्नो धारणा उल्लेख गर्नुहोस् ।
 4. अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो ? अधिकार निक्षेपण र अधिकार प्रत्यायोजन विच के भिन्नता छ ?
 5. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत विशेषता के के छन् ? नेपालको प्रशासन सुधारका समस्या र समाधानका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
 6. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका सम्वन्धमा नेपालका अवसर तथा संभावना के के छन ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाइ अझ प्रभावकारी वनाउने उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

खण्ड ख

 1. राजश्व प्रशासनमा देखिएका मुख्य सम्या र समाधानका उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।
 2. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका उपायहरु के के छन् ? सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका तरिकाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
 3. कर भनेको के हो ? प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करका विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
 4. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले के वुझिन्छ ? नेपालको संघीयतामा गरिएका वित्तीय हस्तान्तरणका व्यवस्था बारे प्रष्ट पार्नुहोस् ।
 5. बजेट भनेको के हो ? बजेट निर्माणका चरणहरु वारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
 6. बजेट र योजना विच के अन्तरसम्वन्ध छ उल्लेख गर्दै नेपालको बजेट प्रणालीका समस्या र समाधानका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

खण्ड ग

 1. परिमार्जित नगदमा आधारित लेखाप्रणाली भनेको के हो ? नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेको लेखाप्रणाली को विशेषता उदाहरणसकित प्रष्ट पार्नुहोस् ।
 2. सार्वजनिक सम्पत्ती भन्नाले के वुझिन्छ ? सार्वजनिक सम्पत्तीको लेखाको महत्व उल्लेख गरी यसको लेखा सम्वन्धी साधारण नितीबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
 3. सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान भन्नाले के वुझिन्छ ? सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान अनुसार वीत्तीय विवरण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
 4. सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसका कानूनी व्यवस्थाहरु बारे संक्षिप्तमा व्याख्या गर्नुहोस् ।
 5. सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएको प्रमुख समस्याहरु के के छन् ? समाधानका लागी कस्ता कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ला सुझाव दिनुहोस् ।

खण्ड घ

 1. कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनेको के हो ? नेपालको लेखापरीक्षणमा देखिएका नविनतम् अभ्यास तथा प्रयास बारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
 2. लेखापरीक्षण भनेको के हो ? आन्तरिक लेखापरिक्षण र अन्तिम तथा बाह्य लेखापरीक्षण विच कस्तो अन्तरसम्वन्ध रहेको हुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् ।
 3. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको संक्षिप्त परिचय दिई यसको आवश्यकता र औचित्य वारेमा पुष्टि गर्नुहोस् ।
 4. आईक्यान (ICAN) भनेको केहो ? यसका उद्देश्य र कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

खण्ड ङ

 1. विद्यायीकी अन्तरसम्वन्ध भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा यस सम्वन्धी कस्ता कानूनी व्यवस्था गरेको छ ? लेख्नुहोस् ।
 2. संघीय शासन प्रणालीमा विद्यायीकी अन्तरसम्वन्धको के उपादेयता रहन्छ ? प्रष्ट पार्नुहोस् ।
 3. कानून निर्माण प्रक्रिया भनेको के हो ? व्यवस्थापन कार्यविधिको आधारमा कानून निर्माण कसरी गरिन्छ ? उदाहरण सहित लेख्नुहोस् ।
 4. लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संसद, संसदीय समिति तथा संवैधानिक निकायको के भूमिका रहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 5. संघीय सरकारी सेवा संचालनमा नितीगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार भनेको के हो ? यस वारे कानूनी व्यवस्थाको वारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *